Danskhed

I over tusind år har Danmark været beboet af danskere, der igennem generationer har bygget landet op til et af verdens mest frie, lige og rige lande.


Danskheden er i denne sammenhæng et helt centralt begreb. Danskheden er det særligt danske, som er modnet igennem generationerne og består af vores fælles danske kultur, historie og religion. Det folkelige sammenhold har rod i danskheden, og danskheden er dermed forudsætningen for en nation kendetegnet ved tryghed, tolerance og frihed.


I DF Ungdom finder vi, at dét Danmark som vi kender og elsker, er værd at bevare og forsvare. Derfor ser vi det som et af vores hovedformål at beskytte vores nationale selvstændighed. Beslutninger skal derfor træffes i Folketinget. Vi tror på, at en nation har det bedst, når det ledes af et styre, der vælges for og af folket.


Danmark har en stærk og rodfæstet demokratisk tradition, hvor vi tror på, at staten er til for borgernes skyld – ikke omvendt. Den danske grundlov er en fantastisk ramme for dette ideal. Grundloven sikrer demokratiet og vores frihedsrettigheder, men samtidig er den rodfæstet i vores fælles kultur og historie. Derfor vil vi kæmpe for at bevare vores grundlov, så den også kan danne rammen om tilværelsen for vore børn og børnebørn.


Kongehuset, Folkekirken, Forsvaret og Folkeskolen er stærke nationale symboler, der skaber stærke fællesskaber og værner om Danmark. Disse institutioner har traditionelt været samlende for Danmark i krisetider, og har kunnet samle danskerne om vores fælles historiske og kulturelle arv. Vi arbejder for at beskytte og bevare disse uundværlige institutioner i vort samfund. 


Kongehuset har en særlig rolle som kulturbærende institution og rummer udover en række ceremonielle opgaver en essentiel rolle som en særlig samlende enhed for danskerne. Kongehuset er et produkt af over tusind års Danmarkshistorie, og skal derfor bevares af respekt for historien, grundloven og det danske folk.


Det danske rigsfællesskab bestående af Danmark og hhv. Færøerne og Grønland skal bevares i så vid udstrækning som muligt. Rigsfællesskabet har en historisk tradition for at dele de økonomiske goder imellem sig, så hele befolkningen i samme fællesskab har rige sociale og økonomiske mulighed. Denne form for solidaritet, ser DF Ungdom gerne bevaret, og vender sig imod ethvert forsøg på at bryde det tætte forhold, der er imellem befolkningerne i hhv. Danmark, Grønland og Færøerne.


Det er vigtigt for vores samfund, at økonomiske landvindinger kommer hele folket til gode igennem en stærk velfærdsstat og en retfærdig omfordeling af goderne, så danskerne kan regne med et stærkt socialt sikkerhedsnet, der øger trygheden for den enkelte. Denne tanke må dog aldrig lægge hindringer i vejen for det frivillige initiativ og den enkeltes virketrang. Det skal altid kunne betale sig at arbejde, ligesom det hæderkronede princip om, at ”med ret følger pligt”, skal følges. 


I Dansk Folkepartis Ungdom sætter vi danskerne hverdag og Danmark i første række. Vi har ikke ligesom alle øvrige ungdomspartier i Danmark travlt med at overlade denne vigtige forpligtelse til FN, EU eller internationale konventioner. Forpligtelsen overfor Danmark og danskerne er det vigtigste sigte, og vi ønsker indflydelsen over Danmark som nationalstat bevaret i Danmark, hvor politikere står til ansvar overfor befolkningen ved demokratiske valg, og hvor befolkningen dermed har mulighed for at præge og styre landets udvikling.