Kultur

Kultur og kirke


 


De danske fortidsminder skal bevares med en særlig respekt. De fortæller historien om Danmark og danskerne, og vi fortjener som folk i en nationalstat disse minder bevaret, så kommende generationer kan få glæde af dem. De danske fortidsminder skal ligeledes formidles bedre til befolkningen. Derfor skal der principielt være gratis adgang til alle statsanerkendte museer, og der skal sættes penge af til en langt bedre formidling af kulturarven. 


I alt for mange år har kulturlivet i Danmark været styret af en stærkt elitær tilgang til finkultur og ligegyldighed overfor den rige folkekultur, som er Danmarks kulturelle grundlag, og som traditionelt har skabt samling og sammenhængskraft i det danske samfund. Kulturlivet skal som udgangspunkt hvile i sig selv rent økonomisk, så man har reel folkekultur. Alt for længe har man delt skamløst ud af skatteborgernes penge til forskellige kulturelle formål, blandt de navnkundige eksempler er gøglerskolen, AFUK, og kunstværket ”lort på dåse”, frem for at anvende pengene med den respekt og ydmyghed, som skatteborgerne fortjener.


Den danske folkekirke er helt central for forståelsen af den danske kultur. Folkekirken er Danmarks religiøse og åndelige grundlag, og har i bred udstrækning fungeret som kulturens vugge. DF Ungdom ønsker at bevare folkekirken som statskirke med Folketinget som lovgiver, da det sikrer en solidt funderet og folkeligt forankret kirke med plads til rummelighed og mangfoldighed inden for forskellige kirkelige og teologiske retninger.


Folkekirken som institution skal respekteres i et meget vidt omfang. Det er essentielt, at kirken i høj grad skal have mulighed for at udfolde sig teologisk uden politisk indblanding. En politisk motiveret folkekirke hvor Folketinget spiller for stor en rolle, vil medvirke til at splitte den vigtige folkelige, historiske og kulturelle arv, som folkekirken har.


Folkebibliotekerne er en grundpille i den danske folkeoplysning og demokratiet. Den lige adgang til bibliotekerne for alle borgere er med til at sikre et lige, demokratisk og veluddannet samfund. Derfor kæmper DF Ungdom for, at bibliotekerne fortsat skal bevares og udvikles, så der også i fremtiden er sikret et stærkt biblioteks væsen i Danmark.